Happy Ganesh Chaturthi Wishes & Quotes

https://penzu.com/p/bd06ddda

Ganesh Jayanti (literally "Ganesha's birthday celebration"), a.k.a. Magha shukla chaturthi, Tilkund chaturthi, and Varad chaturthi, is a Hindu celebration. This celebration celebrates the birth hours of day of