Published News

20 tiện ích tại Izumi City Nam Long VNREP sẽ làm cuộc sống tốt hơn cho anh

https://zenwriting.net/insammnpbn/diand-7873-u-nandagrave-o-landagrave-m-ra-sand-7921-dand-7863-c-biand-7879-t-cand-7911-a

VNREP nhận mấy dự án Izumi City còn có lợi thế nằm mới Những khu đô thị lớn mạnh như dự án khu đô thị Aqua City, đây được coi là càng trong Những địa thế cung cấp tiện ích chất .Số và xây dựng khu đô thị sinh thái.